Series học Machine learning của Đỗ Phúc Hảo

[Trí tuệ nhân tạo] Chương 1 Tổng quan về Trí tuệ nhân tạo (TTNT): [Trí tuệ nhân tạo] Chương 1 Python cơ bản dùng cho AI: [Trí tuệ nhân tạo] Chương 2 Bài toán và phương pháp tìm kiếm lời giải: [Trí tuệ nhân tạo] Chương 3 Các phương pháp tìm kiếm Heuristic (phần 1 thuật toán Uniform cost search): [Trí tuệ nhân tạo] Chương 3 Các phương pháp tìm kiếm Heuristic (Thuật toán Best first search): [Trí tuệ nhân tạo] Chương 3 Các phương pháp tìm kiếm Heuristic (Thuật toán A* algorithm): [Trí tuệ nhân tạo] Chương 3 Cài đặt bài toán 8-puzzle bằng thuật toán AStar (A* algorithm): [Trí tuệ nhân tạo] Chương 4 Các giải thuật tìm kiếm lời giải cho trò chơi (thuật toán Minimax và cắt tỉa alpha-beta): [Trí tuệ nhân tạo] Chương 4 Sử dụng minimax và cắt tỉa alpha-beta trong bài toán Tic-Tac-Toe: [Trí tuệ nhân tạo] Chương 5 Phương pháp lập luận trên logic mệnh đề và logic cấp một Kênh youtube: https://www.youtube.com/channel/UCBnUr9H8THbZIjLhJb2cbFw

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *