Website quản lí xuất khẩu lao động

Website quản lí xuất khẩu lao động cho công ty, hỗ trợ công ty hoạt động hiệu quả, kiểm soát đơn hàng, kiểm soát nhân viên, tra cứu các đơn hàng mới nhanh chóng.

Quy trình

Quản lí nhân viên

 • Phòng ban
 • Quản lí thông tin, trình độ, bằng cấp, lương, doanh số nhân viên
 • Cấp account đăng nhập giúp nhân viên theo dõi được tình hình công việc.
 • Quản lí ngày giờ làm việc của nhân viên
 • Quản lí thời khóa biểu cho giảng viên
 • Chấm công nhân viên hàng ngày

Quản lí Đối tác (nguồn đơn hàng)

 • Thông tin công ty đối tác
 • Quản lí đơn hàng của đối tác
  • Số lượng
  • Số ứng viên

Quản lí ứng viên

 • Nguồn lao động theo địa điểm ( Hà Nội, Thanh Hóa, Nghệ An,…) theo huyện cư trú giúp quản lí nắm được tình hình các vùng để sắp xếp nhân viên kinh doanh.
 • Thông tin, hồ sơ ứng viên
 • Quản lí trạng thái, quy trình tư vấn cho ứng viên
 • Trạng thái ứng viên hiện tại: đã xuất cảnh, đang thi tuyển, đã tư vấn, bảo lưu… giúp nhân viên nắm được số lượng ứng viên hiện tại và sắp xếp phương án hỗ trợ ứng viên.
 • Cung cấp tài khoản cho ứng viên giúp ứng viên theo dõi các khóa học, thông tin đơn hợp đồng, thông tin đơn hàng giúp ứng viên tự tra cứu giảm thời gian làm việc của nhân viên

Quản lí hợp đồng

 • Quản lí đơn hàng theo ứng viên
 • Quản lí trạng thái hồ sơ của nhân viên cho đơn hàng này.
 • Trạng thái thi tuyển của ứng viên.
 • Trạng thái đơn hàng.

Công nghệ:

 • Phần mềm được làm trên nền tảng website, dữ liệu lưu trên mạng nên có thể truy cập mọi lúc mọi nơi.
 • Dữ liệu được sao lưu thường xuyên đảm bảo khi có sự cố xảy ra.
 • Nền tảng PHP & MySQL, framework Laravel.