Tạo dự án Laravel với các chức năng cơ bản

1. Cài đặt laravel bản mới nhất

Mở màn hình dòng lệnh chạy các lệnh sau:

composer create-project laravel/laravel laravel_inertia
cd laravel_inertia

Điền thông tin database vào file .env của thư mục laravel vừa được cài đặt

2. Cài đặt jetstream cho laravel để cài thêm tính năng quản lí user, login, register

Laravel Jetstream là bộ khởi động ứng dụng được thiết kế đẹp mắt dành cho Laravel và cung cấp điểm khởi đầu hoàn hảo cho ứng dụng Laravel. Jetstream cung cấp việc triển khai cho ứng dụng của bạn đăng nhập, đăng ký, xác minh email, xác thực hai yếu tố, quản lý session, API thông qua Laravel Sanctum và các tính năng quản lý nhóm tùy chọn. Jetstream được thiết kế bằng Tailwind CSS và cung cấp cho bạn option để build template bằng Livewire hoặc Inertia.

Cài đặt Jetstream qua composer

composer require laravel/jetstream

Cài đặt view build sử dụng VueJS

php artisan jetstream:install inertia

Cài đặt các gói npm phụ thuộc và chạy cập nhật database

npm install
npm run dev
php artisan migrate

3. Tạo các file bat để run code nhanh hơn
Tạo file để chạy laravel tên run.bat với nội dung

php artisan serve --port=8084

Tạo file để build Vuejs tên run-npm-build.bat với nội dung

npm run dev

Tạo file để build tự động Vuejs mỗi khi code thay đổi tên run-npm.bat với nội dung

npm run watch

Sau cùng chúng ta được folder laravel với cấu trúc như sau

Để chạy ứng dụng chỉ cần chạy 2 file run.bat và npm-run.bat
Vào browser gõ localhost:8084 để hiển thị kết quả
Một số tài liệu nâng cao
CRUD example: https://www.itsolutionstuff.com/post/laravel-8-inertia-js-crud-with-jetstream-tailwind-cssexample.html
Sử dụng JWT auth: https://blog.pusher.com/laravel-jwt/
Sử dụng laravel core auth: https://laravel.com/docs/5.8/api-authentication
Sử dụng laravel core auth laravel 8: https://laravel.com/api/8.x/
Phân quyền: https://topdev.vn/blog/phan-quyen-nguoi-dung-voi-laravel-authorization/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *