Hàm php chuyển số sang chữ

Hàm php chuyển số sang chữ (đánh vần chữ số)

function numberToString($a)
{
  $result = "";
  // please write your code here 
  $a = (string) $a;
  $leng = strlen($a);

  if ($leng == 1) {
    return $map[$a];
  }
  $convert = chunkStringToArray($a);

  $count = count($convert);
  $j = $count;
  for ($i = 0; $i < $count; $i++) {
    if ($convert[$i] == '000') {
      $j--;
      continue;
    }
    if ($j % 4 == 0) {
      $result .= " " . numberToThousand($convert[$i]) . " ty";
    } else if ($j % 3 == 0) {
      $result .= " " . numberToThousand($convert[$i]) . " trieu";
    } else if ($j % 2 == 0) {
      $result .= " " . numberToThousand($convert[$i]) . " nghin";
    } else {
      $result .= " " . numberToThousand($convert[$i]);
    }
    $j--;
  }
  //replace if end number is 4
  $result = trim($result);
  if (substr($result, -3) == 'bon') {
    $result = substr($result, 0, -3) . 'tu';
  }
  return $result;
}

function numberToThousand($a)
{
  $a = (string) $a;
  $map = ["0" => "khong", "1" => "mot", "2" => "hai", "3" => "ba", "4" => "bon", "5" => "nam", "6" => "sau", "7" => "bay", "8" => "tam", "9" => "chin"];
  $leng = strlen($a);
  $str = '';
  $j = $leng;
  if ($a == '10') return 'muoi';
  if ($leng == 2 && $a[0] == '1') return trim("muoi {$map[$a[1]]}");
  for ($i = 0; $i < $leng; $i++) {
    if ($j == 3) {
      $str .= " {$map[$a[$i]]} tram";
    } else if ($j == 2) {
      if ($a[$i] == '0' && $leng == 3 && $a[2] != '0')
        $str .= ' linh';
      else if ($a[$i] != '0')
        $str .= " {$map[$a[$i]]} muoi";
    } else {
      if ($a[$i] != '0')
        $str .= " {$map[$a[$i]]} ";
    }

    $j--;
  }

  return trim($str);
}

function chunkStringToArray($a)
{
  $a = number_format((int) $a, 0);
  return explode(',', $a);
}

echo numberToString($_GET['n']);

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *