Cách deploy dự án node js trên centos

Cài đặt version mới nhất của node
Centos yum không hỗ trợ node nên bạn cần phải sử dụng repository khác là centos-release-scl:

sudo yum install centos-release-scl-rh

Cài đặt collection:

sudo yum install rh-nodejs12

Sử dụng command của node:

scl enable rh-nodejs12 bash

Giờ chúng ta đã có thể kiểm tra version của node

node -v

Ở bước này node cần phải hiện version mới nhất
Deploy một dự án
1. Đẩy mã nguồn của bạn lên server qua FTP hoặc Git
2. Cài pm2 để giữ ứng dụng node chạy ngay cả khi đóng server

npm install pm2 -g

3. Chạy ứng dụng bằng pm2
Ví dụ với ứng dụng dùng nest js
3.1 Build nó trước để có các file cần thiết để chạy ứng dụng

npm run build

3.2 Khởi chạy

pm2 start dist/main.js

Kết quả sẽ được
[root@centos-s-1vcpu-1gb-sgp1-01 public_html]# pm2 start dist/main.js
[PM2] Starting /home/your_web_root/public_html/dist/main.js in fork_mode (1 instance)
[PM2] Done.
┌─────┬─────────┬─────────────┬─────────┬─────────┬──────────┬────────┬──────┬───────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┐
│ id │ name │ namespace │ version │ mode │ pid │ uptime │ ↺ │ status │ cpu │ mem │ user │ watching │
├─────┼─────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────┼──────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 0 │ main │ default │ 0.0.1 │ fork │ 13828 │ 0s │ 0 │ online │ 0% │ 12.8mb │ root │ disabled │

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *